สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ED-TECH BOOKS

บริษัท เอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี (เอ็ด-เทค) จำกัด หรือ

สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (เอ็ด-เทค)

ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ED-TECH BOOKS

บรรณาธิการอำนวยการ : พรรณพิลาศ เกิดวิชัย
บรรณาธิการบริหาร : รัตนรรท์ ทองทั่ว
ประสานงานผลิต : ชัชชลัยย์ ทองประเสริฐ, วัลภาภรณ์ หนูเนียม

ทีมที่ปรึกษาวิชาการ


          รศ. ดร.นันทิยา น้อยจันทร์

          ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
          ค.บ., ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

              ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ

         ค.ด., (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
         อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา          ดร.ฉัตรวรรณ์  ลัญฉวรรธนะกร

           ค.ด., (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
           ค.ม., (โสตทัศนศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

           ค.บ., (ประถมศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

           อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         ผอ. พรรณพิลาศ เกิดวิชัย

         ศศ.ม. (จิตวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่คณะครุศาสตร์
         ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                                                           

ทีมบรรณาธิการ

         ปิยนุช พูลทรัพย์

         สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  
         สาขาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         มีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยสิบกว่าปี
         เคยได้รับรางวัลนิสิตผู้ผลิตสื่อการจัดการเรียนการสอนดีเด่นของ
                                  คณะครุศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบัน
                                  มีผลงานหนังสือแบบเรียนและหนังสืออาเซียนสำหรับเด็กปฐมวัย
                                  มากมาย


        ภัทรพร  อุณหเศรษฐ์   (มีมี่)

        ค.บ., ค.ม. (ครุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        ปัจจุบันเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก ที่คณะครุศาสตร์
        ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        และศึกษาวุฒิบัตรเพิ่มเติมในหลักสูตร “แนวปฏิบัติที่เหมาะสม
                                 ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย”ที่จัดโดยสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
                                 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                                 มีผลงานแต่งนิทาน 3 เรื่อง ในชุดนิทานพหุปัญญา "นานา"


        กิตติพันธ์  ไชยสาร

        ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร   เกียรตินิยมอันดับ 2
        วิชาโท ภาษาตะวันออก        ผ้าไหม ยังฤทธิ์

        สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์
        สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
(วิชาโท วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน กลุ่มวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์)ทีมแปลนิทาน 2 ภาษา

        ศุภดา พึ่งหิรัญ

        ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับสอง
        M.S. (General Education Studies Concentration: Gifted Education)
        Johns Hopkins University, U.S.A.
        ประสบการณ์สอนเด็กปฐมวัยที่สหรัฐอเมริกา 10 ปี


        Olivia Guinto-Pino

        B.A. (Fine Art) Kingston University, UK
        PGCE (Post-graduate in Primary Education) Goldsmiths College,
        University of London, UK
        Native speaker of English


      ธัญญาภรณ์ ผ่องผิว

      ศศ.บ. (ภาษาเยอรมัน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
      ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      M.A. (Applied Linguistics) The University of Nottingham, UK
เขียนเรื่อง

         นานานัน

         สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         และปริญญาโท จากคณะจิตวิทยา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         มีโอกาสได้ร่วมในกระบวนการผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยตั้งแต่
         ปี 2552 และศึกษาวุฒิบัตรหลักสูตร “แนวปฏิบัติที่เหมาะสม
                                  ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย” ที่จัดโดยสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา  
                                  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ชอบจินตนาการ  
                                  เขียนบทความ  และเคยได้รับรางวัลจากผลงานเขียนนิทาน
                                  ผลงานที่ผ่านมา คือ ชุดนิทานพหุปัญญา "นานา"
                                  และนิทานบูรณาการเสริมประสบการณ์ชุด "เก่ง ดี มีสุข"
                                  (พอเพียง กับ พอใจ)


         ป.ปลาตัวกลม

         สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
         ปัจจุบันร่วมงานกับทีมพัฒนาและผลิตหนังสือเด็กปฐมวัย
         ชอบแต่งนิทานและเขียนเรื่องจากประสบการณ์
         ผลงานที่ผ่านมา คือ คำคล้องจองในหนังสือชุด “หนูน้อยเก่งไทย”
                                    และนิทานเรื่อง "กังหันที่อ่างขาง"ศิลปกรรมและออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก

         ธัญญรัตน์ บุทธิจักร

         สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  เกียรตินิยมอันดับ 1  เหรียญทอง
         จากคณะนิเทศศาสตร์ สาขามัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต
         ชอบวาดภาพ สร้างสรรค์ตัวละครต่างๆ  และสนใจในด้านการทำ
         การ์ตูนแอนิเมชั่น ผลงานวาดภาพประกอบที่ผ่านมา คือ
                                  นิทานบูรณาการเสริมประสบการณ์ชุด "เก่ง ดี มีสุข" (พอเพียง กับ พอใจ)

         ปรารถนา  ธรรมราช

         สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
         สาขานฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
         ศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา วิชาชีพครู
         และเป็นอดีตคุณครูสอนศิลปะ ทั้งชั้นประถมและมัธยมในโรงเรียน 2 ภาษา


         ฐิราภรณ์ มณีรัตน์
         สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
         สาขาภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
         อดีตคุณครูสอนศิลปะ มีประสบการณ์ด้านการวาดภาพประกอบ
         และเคยเข้าร่วมแสดงผลงานภาพประกอบในนิทรรศการรวมเส้น
                                  ครั้งที่ 3 "Time line"


         จิตราทิพย์ เอมแบน
         สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
         คณะดิจิทัลอาร์ต สาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต
         มีประสบการณ์ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็ก        กนกพร  ระไวสมาน

        กำลังศึกษาอยู่ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์
        สาขาวิชานิเทศศิลป์ (กราฟิกดีไซน์และโฆษณา)  มหาวิทยาลัยบูรพา
        เป็นหนึ่งในทีม ข้าวเขียว ที่ผลิตนิทานพหุปัญญา ชุด นานา
        ร่วมทีมผลิตนิทานบูรณาการเสริมประสบการณ์ชุด "เก่ง ดี มีสุข"
                                 (พอเพียง กับ พอใจ) และอาเซียนปฐมวัย


ทีมข้าวเขียว

ทีมผลิตนิทานพหุปัญญา ชุด นานา
นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่มุ่งมั่นถ่ายทอดพลังการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
ในผลงานนิทานสำหรับเด็กปฐมวัยชุดนี้ภายใต้ชื่อทีมว่า “ข้าวเขียว”
ซึ่งมีที่มาจากสีประจำคณะ และสื่อความหมายถึงความกลมเกลียวเสมือนดั่งครอบครัวเดียวกัน

view