เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV20210300003 เสกสรร ภาพันธ์ 348.00 - SLY2000014001NV
INV20210300007 พิณทิพย์ ภาษิต 382.00 - รอการจัดส่ง
INV20210300006 พิณทิพย์ ภาษิต 190.00 - รอการจัดส่ง
INV20210500001 กัญชภัษร นิยะมะ 287.00 - รอการจัดส่ง
INV20210500002 นางสาวรัตนาภรณ์ สระมุณี 312.00 - รอการจัดส่ง
INV20210500003 ประภาศิณี. อินทร์โก 85.50 - รอการจัดส่ง
INV20210300001 กมลชนก กลิ่นมลิวัลย์ 225.00 - รอการจัดส่ง